Image
Image
Image
Image

Budget Opmeer Actief

Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie vanuit het ‘budget Opmeer Actief’

 • Vrijwilligersorganisaties worden ondersteund in hun ontwikkeling om een gezonde organisatie te worden/blijven, die aansluiting weet te houden met de wensen van de inwoners. Zij moeten hierbij gebruik kunnen maken van verenigingsondersteuning/-advies, wat vraaggericht wordt ingezet.
 • De ontwikkeling van nieuwe activiteiten die aansluiten bij geconstateerde behoefte van inwoners wordt ondersteund. De activiteiten zijn duidelijk een aanvulling op het bestaande aanbod en leiden niet tot versnippering.
 • Vrijwilligersorganisaties worden ondersteund en gestimuleerd om de samenwerking met andere organisaties vorm te geven, voor zover deze samenwerking bijdraagt aan realisatie van beleidsdoelen zoals die in deze specifieke beleidsregels zijn verwoord.
 • Vrijwilligersorganisaties worden ondersteund om (aspecten van) een gezonde leefstijl in hun aanbod op te nemen.
 • Vrijwilligers worden ondersteund bij deskundigheidsbevordering, die voor de vrijwilligersfunctie noodzakelijk wordt geacht.
 • Activiteiten op dorps- of buurtniveau die bijdragen aan het bereiken van kwetsbare doelgroepen die niet/ onvoldoende actief participeren en activiteiten die sociale uitsluiting tegengaan worden ondersteund.
 • Activiteiten die inwoners stimuleren om deel te nemen aan (on)georganiseerde sport- en bewegingsactiviteiten, muziek educatieve, kunst en/of culturele activiteiten worden ondersteund. Bij voorkeur moet het mogelijk zijn voor inwoners om deel te nemen aan activiteiten in het eigen dorp.
 • Activiteiten die inwoners actief informeren over (aspecten van) een gezonde leefstijl en over (lokaal) ondersteuningsaanbod worden ondersteund.
 • Activiteiten die de zelf- en samenredzaamheid van inwoners bevorderen worden ondersteund.
 • Activiteiten die cognitieve en sociale competenties van inwoners verbeteren worden ondersteund.
 • Activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van jeugd en jongeren, zoals sociaal leiderschap, karaktervorming, weerbaarheid en creativiteit, worden ondersteund.

Kaders voor een aanvraag

 1. Een activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd dient te vallen binnen minimaal één van de activiteiten, zoals die hierboven benoemd.
 2. De aanvraag sluit aan bij een geconstateerde behoefte van inwoners en/of vrijwilligersorganisatie(s).
 3. Samenwerkingsmogelijkheden met andere lokale organisaties zijn onderzocht en optimaal benut.
 4. Andere financieringsmogelijkheden zijn onderzocht en optimaal benut. In de begroting wordt ook de inkomsten van derden en de eigen organisatie inzichtelijk gemaakt.
 5. De organisatie ontvangt voor deze activiteit geen subsidie van de gemeente Opmeer of het Jeugdparlement of vanuit het buurtbudget Muziek.
 6. Alleen niet-commerciële organisaties komen in aanmerking voor een bijdrage vanuit het budget van Opmeer Actief, tenzij het gaat om een kennismakingsclinic die samen met de bewegingsconsulent als onderdeel van het bewegingsonderwijs op de basisscholen in Opmeer wordt georganiseerd.
 7. Voor een activiteit kan slechts éénmaal een beroep worden gedaan op het budget van Opmeer Actief. In een uitzonderlijke situatie is een tweede aanvraag mogelijk, maar dit moet goed onderbouwd zijn in de aanvraag. Daarmee is het mogelijk om maximaal twee keer voor dezelfde activiteit een bijdrage vanuit het budget Opmeer Actief te ontvangen.
 8. Er wordt gebruik gemaakt van communicatiekanalen van Opmeer Actief (website, persbestand, logo, promotiematerialen, etc.)

Speciale regeling t.b.v. amateur podiumkunsten

Jaarlijks is er € 3.000 beschikbaar ten behoeve van musical-, opera-, operette- of toneelvoorstellingen. De subsidie bedraagt maximaal € 750 per aanvraag.

Aanvraag

De aanvraag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit ingediend te worden. Via onderstaande startknop kunt u de aanvraag indienen.

Vragen?

Vragen kunnen gericht worden aan de werkgroep Opmeer Actief via info@opmeeractief.nl.