Image
Image
Image
Image

Buurtbudget Muziek

Deze regeling treedt in werking vanaf 1 september 2017.

Buurtbudget Muziek geeft – binnen de nieuwe werkwijze Muziek Opmeer, zoals vastgesteld in de gemeenteraad van Opmeer op 16 maart 2017 – de mogelijkheid bijdragen te verstrekken voor buurtgebonden bewonersactiviteiten ter stimulering van maatschappelijke en sociale participatie in de woonomgeving dan wel het verbeteren van de leefbaarheid, de veiligheid en/ of het woongenot, waarbij muziek een betekenisvolle rol speelt.

Budget

Jaarlijks is voor het Buurtbudget Muziek € 10.000 beschikbaar. Het budget ten behoeve van activiteiten wordt verdeeld over de vijf dorpskernen van Opmeer (Aartswoud, Hoogwoud, Opmeer/Spanbroek en De Weere) op basis van een vast basisbedrag van € 1.000,-- per dorpskern aangevuld met een bedrag naar rato van het aantal ingezetenen. Indien in een dorpskern budget over blijft. dan kan dit worden ingezet in andere dorpskernen.

Werkwijze

In elk van de dorpskernen wordt een werkgroep opgericht. Voor Opmeer en Spanbroek wordt één werkgroep opgericht. De werkgroepen stellen, in overleg met de aanjagers, zelf een werkwijze vast voor het indienen en beoordelen van plannen. De werkwijze voorziet in een goede communicatie met bewoners, een open inschrijving van initiatieven en ideeën en een transparante manier van afwegen en kiezen.

De ingezetenen kunnen, eventueel met ondersteuning van de Aanjagers Muziekeducatie, plannen maken en indienen voor de besteding van de beschikbare gelden.

Ideeën

De activiteiten die worden ondersteund voldoen in elk geval aan de volgende kenmerken:

  • Muziek speelt een betekenisvolle rol;
  • Het plan getuigt van betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van de inwoners van desbetreffende dorpskern;
  • Het plan dient het gezamenlijk belang en wordt door een brede groep buurtbewoners gesteund;
  • De activiteit draagt bij aan de participatie van kwetsbare groepen en de verbinding in de lokale gemeenschap, en stimuleert en/of verbetert de leefbaarheid in de buurt;
  • Het plan is binnen korte tijd (maximaal een jaar) uitvoerbaar;
  • Het initiatief is nog niet gerealiseerd (een bijdrage is dus alleen mogelijk voorafgaand aan de realisatie van het plan);
  • Het initiatief mag het (overig) gemeentelijk beleid niet doorkruisen.

Wie mogen een idee indienen?

Alle inwoners/ vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente Opmeer mogen een idee indienen. Een idee kan men indienen via onderstaande startknop.

Vragen?

Vragen kunnen gesteld worden via info@opmeeractief.nl.