Image
Image
Image
Image

Buurtbudget Muziek

Buurtbudget Muziek geeft – binnen de nieuwe werkwijze Muziek Opmeer, zoals vastgesteld in de gemeenteraad van Opmeer op 16 maart 2017 – de mogelijkheid bijdragen te verstrekken voor buurtgebonden bewonersactiviteiten ter stimulering van maatschappelijke en sociale participatie in de woonomgeving dan wel het verbeteren van de leefbaarheid, de veiligheid en/ of het woongenot, waarbij actieve muziekbeoefening een betekenisvolle rol speelt.

Budget

Jaarlijks is voor het Buurtbudget Muziek € 10.000 beschikbaar. Het budget ten behoeve van activiteiten wordt verdeeld over de vijf dorpskernen van Opmeer (Aartswoud, Hoogwoud, Opmeer/Spanbroek en De Weere) op basis van een vast basisbedrag van € 1.000,-- per dorpskern aangevuld met een bedrag naar rato van het aantal ingezetenen. Indien in een dorpskern budget over blijft. dan kan dit worden ingezet in andere dorpskernen.

Werkwijze

De inwoners kunnen, met ondersteuning van de Aanjagers Muziekeducatie plannen maken en indienen voor de besteding van de beschikbare gelden. De activiteiten die worden ondersteund voldoen in elk geval aan de volgende kenmerken:

  • Actieve muziekbeoefening door de bezoekers/deelnemers speelt een betekenisvolle rol;
  • Het plan getuigt van betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van de bewoners.
  • Het plan dient het gezamenlijk belang en wordt door een brede groep buurtbewoners gesteund;
  • De activiteit draagt bij aan de participatie van kwetsbare groepen en de verbinding in de lokale gemeenschap, en stimuleert en/of verbetert de leefbaarheid in de buurt;
  • Het plan is binnen korte tijd (maximaal een jaar) uitvoerbaar;
  • Het initiatief is nog niet gerealiseerd (een bijdrage is dus alleen mogelijk voorafgaand aan de realisatie van het plan);
  • Waar mogelijk wordt een zinvolle verbinding met de lokale muziekeducatie-activiteiten gelegd;
  • Het initiatief mag het (overig) gemeentelijk beleid niet doorkruisen.

De uitvoering van de plannen vindt alleen dan plaats als deze door bewoners zelf wordt gedragen. Indien in een dorpskern budget over blijft, dan kan dit door stichting Muziek Opmeer worden ingezet in andere dorpskernen.

Niet subsidiabele kosten/ activiteiten

Kosten die niet voor een bijdrage uit het Buurtbudget in aanmerking komen, zijn:

  • kosten van rechtsbijstand, second opinions en haalbaarheidsonderzoeken;
  • kosten voor straatfeesten hoger dan € 500.

Wie mogen een idee indienen?

Alle inwoners/ vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente Opmeer mogen een idee indienen. Een idee kan men indienen via onderstaande startknop.

Vragen?

Vragen kunnen gesteld worden via info@opmeeractief.nl.